Chức năng nhiệm vụ


Điều 1. Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Uông Bí.

Trung tâm hành chính công thành phố chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Điều 2. Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được quy định cụ thể như sau:

1. Chức năng:

Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, công dân theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

a. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ …); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

b. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

c. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Uông Bí (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh);

-  Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

-  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

d. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

 đ. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

e. Căn cứ vào số lượng thủ tục hành chính, khối lượng công việc, Trung tâm hành chính công chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan để cử số lượng cán bộ, công chức, viên chức về làm việc tại Trung tâm cho phù hợp.

g. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

h. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

i. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

k. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

l. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí giao.

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của bạn:

Theo bạn

Xem kết quả
Thống kê truy cập
Đang online 2 Tổng lượt truy cập 140267